رئيس روابط عمومي شركت ملي پالايش و پخش خبر داد: تدوين شيوه نامه مديريت بحران در ساختار روابط عمومي شركت‌هاي تابعه