تقدیر از همکاران حوزه معاونت مالی توسط جناب آقای مهندس کریم پور فرد