اطلاعیه بسیار مهم ؛ ممنوعیت خرید و فروش سهمیه بنزین و نفتگاز کارت هوشمند سوخت